KWALIFIKOWANE CENTRUM CERTYFIKACJI KLUCZY

Regulamin Sklepu Internetowego

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy prowadzi Sprzedający. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną umożliwiającą Kupującym zapoznanie się z towarami oraz usługami, w tym z ich cenami, zawarcie umowy sprzedaży towarów lub usług. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge w aktualnej wersji, z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies. Minimalna rozdzielczość ekranu wynosi 1024x768 pikseli. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

II. DEFINICJE

Definicje:

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca towar lub korzystająca z usługi, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

Kupujący - użytkownik, który zawarł lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży.

Potwierdzenie Zamówienia - wiadomość elektroniczna wysłana przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego potwierdzająca, że wskazane w jej treści zamówienie może zostać lub zostało zrealizowane przez Sprzedającego.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym. Doręczenie przez Sprzedającego Kupującemu (po złożeniu przez niego zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży. Na treść umowy sprzedaży składa się treść zamówienia oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
Postanowienia Polityki Prywatności stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie.
Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprzedający - Enigma Systemy Ochrony Informacji z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116, numer KRS 0000160395, NIP 5261029614, REGON 011149535;

Certyfikat - certyfikat zgodny z normą X.509, wykorzystywany do podpisów elektronicznych, szyfrowania danych lub innych usług bezpieczeństwa związanych z wykorzystywaniem technologii kryptograficznych;

 

 

III. ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY

Sklep Internetowy udostępnia możliwość zdalnej prezentacji produktów i usług oraz zaproszenia użytkowników do zawierania umów sprzedaży w zakresie towarów i usług. Zdjęcia i rysunki towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach i wyglądzie. Wygląd towaru na zdjęciach lub rysunkach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się od zewnętrznego wyglądu towaru wydawanego kupującemu. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu towaru. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym nie są ofertą lecz zaproszeniem do zawarcia umowy.

 

IV. ZAMÓWIENIE

Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 16.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Usługi mogą być niedostępne dla Użytkowników podczas okresowej konserwacji Sklepu Internetowego oraz w razie jego awarii. W celu złożenia zamówienia użytkownik wybiera towar lub usługę, sposób dostawy towaru i płatności, następnie podaje dane niezbędne do realizacji transakcji (w tym dane osobowe) potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz zaznacza opcję „Kupuję i płacę”. Zamówienie realizacji określonych usług może się wiązać z koniecznością załączenia do zamówienia specyficznych plików z danymi lub podania szczegółowych danych do zamówienia. Oprogramowanie sklepu internetowego w miarę możliwości automatycznie kontroluje kompletność danych wymaganych do realizacji konkretnego zamówienia. W razie gdyby nie było to wystarczające, Sprzedający kontaktuje się z Kupującym przed realizacją zamówienia. Sprzedający rozpatruje złożone zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. W przypadku, gdy realizacja części lub całości zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający bez zbędnej zwłoki poinformuje o tym Kupującego. Strony mogą uzgodnić realizację zamówienia w części możliwej do realizacji. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu Internetowego potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji zamówienia wysyłając do Kupującego Potwierdzenie Zamówienia. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedającym a Kupującym mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego Potwierdzenia zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail o temacie „Potwierdzenie zamówienia”). Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w temacie „Potwierdzenie zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia lub jego modyfikacji. Kupujący, który:
 • jako formę płatności wybrał formę płatności online (np. Przelewy24.pl) - zobowiązany jest dokonać zapłaty za realizację zamówienia w ciągu 7 dni;
 • jako formę płatności wybrał płatność przelewem tradycyjnym - zobowiązany jest dokonać zapłaty za realizację zamówienia w ciągu 30 dni.
Przy przekroczeniu terminów płatności, Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia.

 

V. FAKTURY VAT

Po zaksięgowaniu zapłaty, Sprzedający wysyła Kupującemu fakturę VAT. Faktura VAT jest dostarczana w formie elektronicznej, złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza wyrażenie zgody na taką formę i sposób dostarczenia faktury.

 

VI. REALIZACJA USŁUG

Usługi zaufania są świadczone zgodnie z odpowiednimi politykami publikowanymi na stronie www.cencert.pl. Warunki świadczenia usługi związanej z wystawieniem kwalifikowanego certyfikatu do podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej wymagają, aby przed wystawieniem certyfikatu nastąpiła weryfikacja tożsamości osoby, dla której przeznaczony jest certyfikat -  przez uprawnioną osobę występującą w imieniu Sprzedającego. Określona w Sklepie Internetowym cena za zestaw do kwalifikowanego podpisu lub pieczęci elektronicznej pokrywa wszystkie koszty związane z wystawieniem certyfikatu, w tym koszty potwierdzenia tożsamości, przesyłania dokumentów itd. Po zakupieniu odpowiedniego zestawu, osoba, której dane wskazano w zamówieniu, może odebrać swój zestaw - po potwierdzeniu tożsamości (wymagany ważny dokument tożsamości) - w jednym z Punktów Rejestracji CenCert (lista Punktów Rejestracji na stronie www.cencert.pl). Przed wizytą w wybranym Punkcie Rejestracji należy zapowiedzieć telefonicznie wizytę, aby upewnić się, czy osoba upoważniona do potwierdzania tożsamości będzie na miejscu (nie dotyczy Centralnego Punktu Rejestracji w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, gdzie w godzinach pracy punktu zawsze jest odpowiednia osoba). Jeśli Kupujący chce, aby wystawienie kwalifikowanego certyfikatu nastąpiło we wskazanym przez niego miejscu (innym niż biuro jednego z Punktów Rejestracji CenCert) - powinien skontaktować się z jednym z Punktów Rejestracji oznaczonych na stronie www.cencert.pl jako “Mobilny Partnerski Punkt Rejestracji” w celu ustalenia terminu i kosztów realizacji usługi. Płatność z tytułu dojazdu upoważnionej osoby do miejsca realizacji usługi Kupujący ponosi bezpośrednio na rzecz Punktu Rejestracji, z którym się umówił. Zakup kodu do odnowienia kwalifikowanego certyfikatu nie oznacza jeszcze realizacji procedury odnowienia certyfikatu online. Procedurę odnowienia certyfikatu online należy wykonać przy pomocy programu PEM-HEART Recertyfikacja (program do pobrania ze strony www.cencert.pl w ramach pakietu PEM-HEART Signature), na odpowiednim dla tego programu systemie operacyjnym. Zakupiony kod należy wpisać w trakcie realizacji procedury odnowienia. Odnowienie certyfikatu online jest możliwe tylko wtedy, gdy bieżący (odnawiany) certyfikat kwalifikowany jest wciąż ważny. Brak możliwości wykonania procedury odnowienia (pomimo zakupienia kodu) z powodów nieleżących po stronie Sprzedającego (np. z powodu utraty ważności certyfikatu odnawianego albo z powodu braku dostępu przez Kupującego do komputera z odpowiednim systemem operacyjnym) nie może być powodem reklamacji.

 

VII. OBSŁUGA REKLAMACJI, ANULOWANIE ZAMÓWIENIA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Reklamacje należy składać mailowo pod adresem biuro@cencert.pl. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni, w szczególnie skomplikowanych przypadkach termin może być przedłużony. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego, a w szczególności: zablokowanie karty procesorowej z powodu wprowadzania błędnych kodów PIN/PUK, brak możliwości wykonania procedury odnowienia certyfikatu online z powodów nieleżących po stronie Sprzedającego, nieprawidłowe działanie zakupionego certyfikatu w systemach, w których Kupujący chce go użyć (o ile sam certyfikat został poprawnie wystawiony przez Sprzedającego).

 

Kupujący może anulować zamówienie, z wyjątkami określonymi poniżej, do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży (otrzymanie Potwierdzenia Zamówienia). W przypadku zakupu certyfikatu kwalifikowanego, Kupujący może anulować zamówienie do chwili potwierdzenia jego tożsamości przez upoważnioną przez CenCert osobę (potwierdzenie tożsamości wymaga spotkania osobistego i okazania dokumentu tożsamości). W celu anulowania zamówienia Kupujący powinien przysłać mail z żądaniem anulowania zamówienia na adres biuro@cencert.pl. W przypadku, gdy klient opłacił zamówienie, wpłacona kwota zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od anulowania zamówienia, chyba że z tytułu dokonanej wpłaty została już przesłana Kupującemu przez Sprzedającego faktura VAT. W takim przypadku, Sprzedający wystawia i wysyła Kupującemu, w ciągu 7 dni, fakturę korygującą, a wpłacona kwota zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego podpisanej przez Kupującego faktury korygującej.

Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, na adres Kupującego. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie WWW. W przypadku odstąpienia od umowy oświadczenie Usług, umowa ta uważana jest za niezawartą.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje:

 1. w stosunku do usługi wystawienia certyfikatu (kwalifikowanego bądź niekwalifikowanego), z chwilą realizacji usługi (czyli wystawienia certyfikatu); w ramach usługi wystawienia certyfikatu (w zależności od typu certyfikatu lub wybranego zestawu) dostarczany może też być nośnik (karta kryptograficzna) na którym certyfikat jest zapisany oraz czytnik kart;
 2. w stosunku do zakupionego kodu do odnowienia certyfikatu (kod do odnowienia stanowi treść cyfrową, które nie jest zapisana na nośniku materialnym).

 

VIII. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI SKLEPU INTERNETOWEGO

Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego. 

 

IX. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązany jest do:
 1. korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego,
 2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik nie był adresatem,
 3. korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
 4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
Niektóre komunikaty przesyłane Użytkownikowi przez Sprzedającego pocztą elektroniczną generowane są automatycznie przez systemy teleinformatyczne. Tego rodzaju wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką (o treści „Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” lub zbliżonej). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ma możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Użytkownik przesłałby zwrotnie tj. wysyłając wiadomość e-mail w trybie odpowiedzi na tak generowany e-mail Sprzedającego (na adres poczty elektronicznej, z którego wysłany został taki generowany automatycznie e-mail). W związku z powyższym,Użytkownik przed wysłaniem pocztą elektroniczną jakichkolwiek wiadomości kierowanych do Sprzedającego powinien upewnić się, że kieruje je pod właściwy adres e-mail, tj.wskazany przez Sprzedającego jako właściwy do korespondencji. W razie wątpliwości informacje o adresie Sprzedającego można znaleźć na stronie www.cencert.pl. Użytkownik zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego nie będzie:
 1. naruszał Regulaminu,
 2. podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
 3. naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Usługodawcy, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
 4. dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.

 

X. PRAWA AUTORSKIE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Strona internetowa Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Użytkownicy mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie. Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedający dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2019 r.
   © 2010 Enigma SOI. CenCert jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Enigma SOI